S Z A B Á L Y Z A T
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

a települési értéktár létrehozásáról

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.A szabályzat célja a települési helyi értékek (esetleg a továbbiakban: véseikumok) körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása.

 

2. Avéseikum: Vése közég szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Vései Kulturális és Hagyományőrző Egyesület - települési értéktár bizottsági minőségében eljárva (továbbiakban: TÉB) - annak minősít.

 

A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által vései, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális vései kötődésükre, jellemzőire vonatkozó leírással vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat melléklete tartalmazza.

 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

 

3. Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával a Vései Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet bízza meg.

A bizottság tagjainak száma: 3 fő, értéktár bizottságként eljárva munkájába külső szakértőket vonhat be, így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.

 

A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

 

4. ATÉB  feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata:

-           a bizottság ülésének összehívása, vezetése,

-           a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,

-           a bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,

-           a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása.

 

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

 

5. ATÉB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

6. Atelepülési értékké minősítéshez a jelenlévők több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.

 

7. ATÉB feladata:

 

-    a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)

-    a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,

-    döntés a TÉB rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,

-    évente, a képviselő-testület és a község lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységről,

-    Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

 

8. ATÉB működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

 

9. ATÉB működésének anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja.

 

A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI

 

9. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles.

A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.

 

10. Abeérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

 

11. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 6. pontban írt szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

 

NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

 

12. ATÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.

    

13. Ahelyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

 

Vése, 2013. november 20.

 

 

 

 

                                                                                  Bertók László

                                                                                    polgármester


2016. január 11., hétfő 09:12

Vissza